Łożyska
+48 32 296 11 34
Wyroby elektrotech.
+48 32 296 11 35
Wyroby hutnicze
+48 32 296 11 52

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 19.11.2019

Dotyczące wyboru wykonawcy prac badawczych polegających na opracowaniu dedykowanego projektu filtra kinetycznego do kotłów małej mocy zasilanych paliwami stałymi w ramach projektu „Opracowanie i wykonanie prototypu filtra kinetycznego do kotłów małej mocy z odzyskiem ciepła” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 — oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+I+I. Promocyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje MŚP

 1. Zamawiający:

EWMAR-NESS sp. z o.o.

Ul. Zaruskiego 3, 41-219 Sosnowiec NIP 6440514203

REGON 003601450

Osoba do kontaktu:

Kasper Żarnowski, mob. 502 629 301, email: [email protected]

2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypu modu
łowego/ kompaktowych rozmiarów/ filtra spalin do kotłów c.o. małej mocy zasilanych paliwami stałymi zintegrowanego z odzyskiem ciepła spalin

3. Opis przedmiotu zamówienia

Usługa badawcza powinna obejmować co najmniej takie etapy jak:

 • Opracowanie wstępnej koncepcji filtra, dobór elementów i wykonanie dokumentacji wykonawczej filtra, opracowanie schematu współdziałania fibra z instalacją i kotłem C.O. na paliwo stałe
 • Badania, symulacje, optymalizacje prototypu filtra celem potwierdzenia przyjętych założeń
 • Przeprowadzenie testów na instalacji kotła c.o. wyposażonego w prototyp filtra i wprowadzenie poprawek do prototypu
 • Wykonanie dokumentacji wykonawczej prototypu wg koncepcji docelowej

Zamawiający dokona odbioru końcowego po wykonaniu przedmiotu na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu po dostarczeniu Zamawiającemu raportu z wykonanych usług.

4. Tryb udzielenia zamówienia

Zasada konkurencyjności

Szacowana wartość zamówienia powyżej 50 000 PLN netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Sposób ponoszenia wydatków jest zgodny z zasadą uczciwej konkurencji

Zapytanie ofertowe przygotowano zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

5. Kody wspólnego słownika zamówień (CPV)

73000000-2 Usługi badawcze i prace eksperymentalno-rozwojowe

6. Warunki wzięcia udziału w postępowaniu

Warunek 1

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności o ile wynika to z odrębnych przepisów Ze względu na wymogi wytycznych programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 oferentem usługi, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: – posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki-naukowej; –
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Warunek 2

Oferty w ramach niniejszego postępowania nie mogą złożyć podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań ,w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku opisanego powiązania Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty podpisanego, stosownego oświadczenia.

Warunek 3

Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie oraz dysponuje kadrą badawczo-rozwojową gwarantującą prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

Powyższy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, w ramach oferty, przynajmniej dwie osoby, które zostaną zaangażowane w realizację zamówienia mające doświadczenie w zakresie badań naukowych, badań przemysłowych, prac eksperymentalno-rozwojowych

Spełnienie powyższych warunków będzie weryf kowalne na podstawie informacji zawartych w załączniku 1, 2 i 3.

7. Termin związania ofertą

Przedłożona oferta powinna być ważna przez 90 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.

8. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 18 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą

9. Termin składania ofert

Oferty można składać do dnia 27.11.2019 do godz.12

Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany , w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to korekt nieistotnych w treści niniejszego zapytania.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wykonawca wraz z formularzem oferty powinien dostarczyć komplet oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego, a także pozostałe dokumenty i oświadczenia.

Oferta powinna zawierać:

 1. Datę sporządzenia,
 2. Adres oraz NIP Oferenta,
 3. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe , telefon i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym,
 4. Okres ważności oferty oraz odnosić się do przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 niniejszego zapytania, w sposób umożliwiający dokonanie oceny oferty,
 5. Być podpisana przez osoby upoważnione lub umocowane do reprezentacji Oferenta.

11. Opis sposobu złożenia ofert

Oferta powinna być dostarczona:

a) Za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: Ul. Zaruskiego 3, 41-219 Sosnowiec lub

b) Złożona osobiście na adres Zamawiającego: Ul. Zaruskiego 3, 41-219 Sosnowiec lub

c) Przesłana w formacie elektronicznym (scan) na adres [email protected]

Wymagane jest aby oferta była czytelnie podpisana przez Oferenta i opatrzona datą sporządzenia.

12. Kryteria oceny oferty, zasady punktacji

Oferty będą oceniane według następującego kryterium: cena 100%

Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:

Pc = ( Cn x 100 )/ Cb

Pc — otrzymane punkty

Cn — cena najniższa spośród złożonych ofert ofert

Cb — cena badanej oferty

13. Upublicznienie zapytania

Upublicznienie zapytania ofertowego ma miejsce na:

a) Stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

b) Stronie internetowej Zamawiającego

14.Pozostałe informacje

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

b) Wykonawca powinien zapewnić sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez minimalizację zużycia materiałów, surowców, energii niezbędnych do wykonania powyższego zamówienia. Zamawiający po dokonaniu nadesłanych ofert zaproponuje Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów podpisanie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawca będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu umowy warunkowej zawartej z podmiotem wybranym w wyniku postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu

d) Warunki płatności za usługi zostaną ustalone na etapie sporządzania umowy między Zamawiającym a Wykonawcą

e) W ramach składania wniosku oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 — specyfikacja szczegółowa oferty

Załącznik nr 3 — oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Partnerzy partnerzy
Dziękujemy

Twoja wiadomość została wysłana.

×
Thanks.

Your message was sent successfully.

×